Ηλεκτρονικό Σχολείο

Ηλεκτρονικό σχολείο & επικοινωνία με γονείς Το ΕυρωπαϊΚό Πρότυπο προωθεί καθημερινά τη στενή συνεργασία με τους γονείς την αυτονομία του μαθητή στη σχολική μελέτη. Η φιλοσοφία μας στην καθημερινότητα αφορά: στην ύπαρξη καρτέλας μαθητή με όλες τις πληροφορίες π.χ. έλεγχοι, αξιολογήσεις, παρατηρήσεις, εργασίες που τον αφορούν σχέδια μαθήματος με τις εργασίες για το σπίτι (επιλέγει…