Mέθοδος CLIL

  Mέθοδος CLIL Η μέθοδος CLIL που πρόκειται για την συνδυαστική εκμάθηση γλώσσας και περιεχομένου (Content and Language Integrated Learning) πλαισιώνεται με παρουσιάσεις και διαλογικές συζητήσεις με τους μαθητές στην αγγλική γλώσσα, κατάλληλα προσαρμοσμένες στην ηλικία τους. Στις εν λόγω φωτογραφίες παρουσιάζονται ενδεικτικές δραστηριότητες και χρήση οπτικοακουστικού υλικού για την παρουσίαση κι εκμάθηση λεξιλογίου από…