Δωρεάν τα Σχολικά Βιβλία Ιστορίας σε Audio Books

  Δωρεάν τα Σχολικά Βιβλία Ιστορίας σε Audio Books   Το Bookvoice, διαθέτει δωρεάν μια νέα σειρά σχολικών ηχητικών βιβλίων. Aξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για να δώσει φωνή στην Ιστορία που διδάσκεται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες (από τη Γ’ Δημοτικού ως τη Γ’ Λυκείου), παρέχοντας ταυτόχρονα και μια διαφορετική διάσταση στον…